Република България
Община Ямбол

Вие сте тук: Начало » Документи » Стратегии, планове, програми

Стратегии, планове, програми

 План за интегрирано развитие на община Ямбол 2021 - 2027

ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ 2021 - 2027 Г.

Проект "Прилагане на модели и политики за насърчаване на гражданското участие за отговорно, споделено и динамично управление на местно ниво" - Проектът е финансиран с договор за БФП № BG05SFOP001BG05SFOP001-2.0092.009-0092 -C01 от ОП„Добро управлениеуправление“

ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА ОБЩИНА ЯМБОЛ 2021-2031 Г.

Програма за управление и  разпореждане с общинската собственост на община Ямбол за 2021 г.- Одобрена с решение по т. 3 на 18-то заседание на ОбС-Ямбол от 28.01.2021г., актуализирана с решение по т.10 на 23 заседание на ОбС-Ямбол от 22.04.2021г. и решение по т.5 и т.8 на 25 заседание на ОбС-Ямбол от 24.06.2021г.

Програма за управление на община Ямбол през мандат 2019-2023 година.

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Ямбол 2020-2024г. и план за действие.

Програма за управление и  разпореждане с общинската собственост на община Ямбол за 2020 г.

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Ямбол 2020 - 2023 г., в изпълнение на чл. 10, ал. 1 от ЗЕВИ. Решение на общински съвет Ямбол.

План за действие 2010 – 2020г. на Община Ямбол за енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), енергийна ефективност (ЕЕ) и устойчив транспорт.

Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Ямбол 2019 - 2020 г.

Годишен план личностно развитие 2019г.

Общинска програма за стимулиране на дейности и изяви на учениците, свързани със заниманията по интереси в община Ямбол през 2019г.

Годишен план личностно развитие 2018г.

Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.

Програма за управление и  разпореждане с общинската собственост на община Ямбол за 2018 г.

Общинска програма за оптимизация на образователната инфраструктура от учебната 2018/2019 година в община Ямбол.

Информация за проект "Ние също можем".

Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2017 г.

Общински план за младежта 2018 г.

Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Ямбол през 2017 - 2018 г.

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016 - 2020 г.

Общинска програма за закрила на детето за 2017 г.

Система от правила за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на     община Ямбол

Инвестиционна програма на град Ямбол

Междинна оценка на ОПР на община Ямбол за периода 2014 - 2020 г.

Актуализация на ОПР на община Ямбол за периода 2014 - 2020 г.

Програма за управление на отпадъците на град Ямбол за периода 2015-2020 година. Приложение.

Годишен план за развитие на социалните услуги в община Ямбол през 2015-2016г.

Интергиран план за градско възстановяване и развитие на община Ямбол 2014-2020 г.

 

ФИНАЛЕН ДОКЛАД - ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ЯМБОЛ 2014-2020 Г. Март 2021

 

Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на     Община Ямбол 2014г. - 2016г

Доклад за проведения функционален анализ на общинска администрация Ямбол

Споразумение за обществен ред и сигурност между Община Ямбол и Районно управление     "Полиция" - Ямбол

Стратегия за управлението на общинска собственост на Община Ямбол за периода 2014г. -2020г.

Стратегия за развитие на младите хора в община Ямбол

Ревизирана европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите

Общински план за действие в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските     граждани от ромски произход  2014-2020

СТРАТЕГИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ      2010 – 2013 ГОДИНА

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2007 – 2013 г.(актуализиран декември 2011г.)

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ЯМБОЛ ЗА ПЕРИОДА 2011г. – 2015г.     План.

 

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014 - 2020 г. 

Одобрена с решение  по т.3 на 18 заседание на ОбС от 28.01.2021 г.