Република България
Община Ямбол

Вие сте тук: Начало » За Ямбол » Икономическо развитие

Икономическо развитие

Анализ на тенденциите, процесите и проблемите в икономиката на общината.

Най-важната задача на общината се състои в създаването на рамкови условия и инвестиционен климат, които да окажат влияние върху развитието на неговите потенциали като един от областните центровете в ЮИПР. Икономиката е в отговорностите на предприемачите и предприятията. Те осигуряват работни места и носят данъчни приходи.

Икономическото развитие на общината през последните години се характеризира с различна динамика, но все още неблагоприятна в сравнение със средната за страната и останалите общини в ЮИПР. След труден период на развитие, породен от кризата и процеса на преструктуриране през 90-те години на миналия век, икономиката на община Ямбол започва да се възстановява през периода 2005-2008 г., но след това бележи спад в резултат на световната финансова и икономическа криза, отрицателните демографски тенденции, намаляване на покупателната способност на населението и влошаване на бизнес климата като цяло.

С оглед на изясняване на ролята на отделните сектори в икономиката на общината е необходимо първоначално да се даде комплексна характеристика за икономическото развитие на общината. В таблица 2 са представени основните показатели на стопанските единици /нефинансов сектор/ за периода 2003-2008 година.

Таблица Основни показатели на стопанските единици /нефинансов сектор/ за периода 2003-2008 година

Показател2003 година хил.лв.2007 година хил.лв.2008 година хил.лв.Изменение 2008/2003, %
Произведена продукция 309 809 592 632 756 782 244,27
Нетни приходи от продажби 595 548 1 101 410 1 262 643 212,01
Материални дълготрайни активи 236 234 320 305 463 101 196,03

Източник: НСИ-ТСБ-Ямбол

Фиг. 1 Динамика на основните показатели на стопанските единици /нефинансов сектор/ за периода 2003-2008 година

Произведената продукция от фирмите, извършвали дейност през 2008 година на територията на община Ямбол е за 756 782 хил.лв., което е с 27,7 % повече от педходната 2007 година ( 592 632 хил.лв.)

Реализираните нетни приходи от продажби през 2008 година в община Ямбол са в размер на 1 262 643 хил.лв. и представляват 81 % от тези в област Ямбол, а отчетения ръст спрямо 2007 година е 14,3 %.

Дейностите, които формират около 90 % от общия обем на реализираните нетни приходи от продажби в община Ямбол са : "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети"; "Преработваща промишленост" и "Строителство".

 • За периода 2003-2008 г. произведената продукция, реализираните нетни приходи от продажби на продукция, стоки и услуги от стопанските субекти на територията на Община Ямбол и притежаваните от тях материални дълготрайни активи са с трайна тенденция на нарастване.
 • Икономиката на Община Ямбол е с най-голям принос в общия обем произведена продукция и нетни приходи от продажби в областта.
 • Специфичната роля на града определя и високата концентрация на функции и дейности на единица площ.На територията на община Ямбол през 2008 година активна стопанска дейност са осъществявали 3268 фирми или 68,6 % от всички нефинансови предприятия в област Ямбол, които са както дружества с регистрация в община Ямбол, така и фирми, регистрирани в други райони на България, но извършващи дейност на територията на община Ямбол.

Фирмена структура на икономиката на община Ямбол

В община Ямбол по данни на ТСБ за 2008 годинанай-голям е броят на фирмите, които се занимават с търговия - 1 479, като повечето от тях ( близо 75 %) са търговци на дребно. Следват дейностите "Преработваща промишленост" - 405 предприятия и "Хотелиерство и ресторантьорство" - 209 фирми.

Секторът на малките и средни предприятие е основен сектор за община Ямбол. Стопанската дейност се извършва предимно от микрофирми, с неповече от 9 заети лица, които са 2907 и съставляват 88,95 % от всички предприятия. Следват малките фирми (от 10 до 49 заети), които са 293 или 8,97%. Средните предприятия (от 50 до 249 заети) са 64 (1,96%), а големите (с над 250 заети лица) са само 4 или 0,12 % от общия брой. Това като цяло до голяма стеснява изискванията на производствения сектор по отошение на необходимостта от значителни производствени площи.

В таблица 3 е представен броят на стопанските субекти по категории.

Таблица 3 Брой на стопанските субекти по категории

Вид предприятие2006 г. брой2007 г. брой2008 г. бройИзменение 2008/2006, %
Общо 3172 3090 3268 103,02
Микро – до 9 заети 2821 2745 2907 103,05
Малки - от 10 до 49 заети 288 278 293 101,74
Средни – от 50 до 249 заети 59 63 64 108,47
Големи – над 250 заети 4 4 4 100,00

Източник: НСИ-ТСБ-Ямбол

Малките фирми са концентрирани в търговията и преработващагта промишленост, а средните предприятия - в преработващата промишленост и строителството.

Основна движеща сила в икономиката на община Ямбол по данни на ТСБ-Ямбол за 2008 година са микро и малките предприятия, генериращи най-високи нетни приходи от продажби - 752 млн. лева и са с най-висока стойност на дълготрайните материални активи - над 260 млн. лева. Данните за това са представени в Таблица 4.

Таблица 4 Нетни приходи от продажби и ДМА на предприятията от нефинансовия сектор в община Ямбол според броя на заетите лица за 2008 година, хил.лева

Вид предпритиеНетни приходи от продажбиДълготрайни материални активи
Микро (до 9 заети) 314 099 90 580
Малки (от 9 до 49 заети) 437 656 170 905
Средни (от 50 до 249 заети) 417 898 139 048
Големи (над 250 заети) 92 960 62 568

Източник: НСИ-ТСБ-Ямбол

Таблица 5 Разпределение на стопанските субекти от нефинансовия сектор в община Ямбол според броя на заетите лица за 2008 година

Икономически дейностиБрой фирмиМикро (до 9 заети)Малки (от 9 до 49 заети)Средни (от 50 до 249 заети)Големи (над 250 заети)
Общо 3268 2907 293 64 4
в т.ч.:          
Селско, горско и рибно стопанство 89 76 11 2 -
Добивна  промишленост 5 1 3 1 -
Преработваща промишленост 405 288 84 31 2
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 3 2 1 - -
Доставяне на води; канализационни услуги;управление на отпадъци и възстановяване 7 2 3 1 1
Строителство 207 145 46 16 -
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 1479 1384 89 6 -
Транспорт, складиране и съобщения 189 175 14 - -
Хотелиерство и ресторантьорство 209 189 19 1 -
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 44 39 5 - -
Операции с недвижими имоти 98 94 4 - -
Професионални дейности и научни изследвания 193 190 3 - -
Административни и спомагателни дейности 53 45 5 3 -
Образование 24 24 - - -
Хуманно здравеопазване и социална работа 127 120 4 2 1
Култура, спорт и развлечения 24 23 1 - -
Други дейности 112 110 1 1 -

С положителен финансов резултат през 2008 година са приключили 72,5 % от всички фирми в община Ямбол, 15,9 % са приключили с отрицателен финансов резултат и 11,7 % са с нулев финансов резултат.

Водещите десет фирми по отношенине на печалбата работят в сферата на растениевъдството, производството на пранителни продукти, на машини и оборудване, строителството на сгради и съоръжения и търговията на едро.

С държавна и общинска собственост ( обществен сектор) през 2008 година са общо 13 предприятия, развиващи дейност на територията на община Ямбол. Произведената от тях проукция е за 25 547 хил.лв или 3.4 % от общия обем на произведенета продукция за същата година. За 2008 гозина 3255 фирми ог частния сектор са произвели продукция за 731 235 хил.лв. Тове е с 352 454 хил.лв. ( 32,5%) по-малко от предходната 2007 година.

Качествени характеристики на общинската икономика.

Община Ямбол, като център на голям и обширен селскостопански регион, разполага с добре оформен промишлен комплекс - разнообразна отраслова и подотраслова структура и специализация; балансирано развитие на производствените мощности; подготвени кадри; сравнително добра инженерна и техническа инфраструктура в индустриалните райони.

Слабостите са свързани главно с инфраструктурни проблеми, като основно внимание е отделено на канализационната и пречиствателна система, водата, пътната мрежа, електрозахранването, екологията и т.н.

Като слабост от втора степен на значимост е липсата на програма за възстановяване на индустрията.

Възможностите за развитие на общината са свързани с изграждането на по-мощна хранително - вкусова промишленост, привличане на нови инвестиции, развитие на съществуващите промишлени мощности и основни фондове.

Опасности има в засилените демографски проблеми, както и закриването стопански субекти, като следствие проявите на икономическата и финансова криза от 2009 година насам.

Независимо, че селското стопанство има скромен дял в произвежданата в община Ямбол продукция, този отрасъл е важен източник на доходи на населението и за поддържане на част от промишлената функция на общината /особено за хранително-вкусовата промишленост/.

В структурата на поземлените ресурси на община Ямбол от общо 90 724 дка ( територия на землището на община) 55 164 дка са земеделска земя ( 60 % от цялата територия). Това е около 2,13 % от земеделските земи в област Ямбол. Обработваемата земеделска земя е 50 992 дка, представляваща 56,19 % от общата територия на общинагта, 92,43 % от земеделската земя и 2,44 % от обработваема земеделска земя в област Ямбол.

В таблица 6 са представени данни за наличните животни в сектор "Животновъдство" към 31.12.2008 година.

Таблица 6: Наличните животни в сектор "Животновъдство" към 31.12.2008 година

Видове животниБрой
1 Говеда
в това число:
1909
- крави 997
-биволици 111
2 Овце
в това число:
3261
- майки 1963
3 Кози
в това число:
2100
- майки 1055
4 Свине
в това число:
12625
 - майки 950
- нерези 65
- бозайници 2250
- за угояване 7360
5 Зайци
В това число
3800
- майки 1000
6 Пчелни семейства 861

Перспективите за развитието на селското стопанство са в сферата на:

 • Създаване на условия за повишаване на нивото на научно обслужване в селското стопанство и на тази база, стимулиране на въвеждането на съвременни технологии на производство;
 • Максимално използване възможностите за привличане на европейски средства, насочени към отрасъла;
 • Изграждане на тържища за зеленчуци, плодове, цветя и за живи животни; развитие на тържищна търговия в конкуренция с веригите супермаркети, което ще повиши нивото и качеството на търговията с плодове и зеленчуци, както и съответствието на качеството на продуктите на международните стандарти;
 • Развитие на пчеларството и форми на алтернативно селско стопанство чрез създаване на предприятия за обработка и разфасовка на продуктите.

Горско стопанство: гори и земи от горския фонд на община Ямбол:

 • Кофелски Орман - 8835 дка;
 • Парк "Боровец" - 836 дка;
 • до "Хановска кория" - 306 дка;
 • Ниви от горския фонд: 237 дка ниви и 130 дка разсадник

В сектора "Селско, горско и рибно стопанство" през 2008 година дейност развиват 89 фирми. Произведената от тях прозукция е за 27 953 хил.лв., а нетните приходи от продажби са в размер на 24 934 хил.лв. Спрямо предходната 2007 година се отчита ръст на произведената продукция с 32,1 % и на нетните приходи от продажби с 14,5 %. През 2008 в сектора са заети 689 души, което е 3,1 % от заетите лица в община Ямбол.

Сред водещите ямболски фирми в сектора са "Аготех импекс -98 " АД , "Геогруп"АД, "Георгиев инженеринг" ЕООД, "Зърнени храни-99" ЕАД, ЗК "Нова идея", "Агромейт" ООД.

Структурата на индстриалното развитие в община Ямбол се определя от отраслите: добивна промишленост и преработваща промишленост: хранително - вкусова промишленост, лека промишленост, машиностроене и строителство. Основните продуктови сектори по отрасли са следните:

 • хранително - вкусова промишленост: производство на млечни произведения; сладолед; олио и майонеза; зеленчукови и плодови консерви; колбаси; макаронени изделия; вина и спиртни напитки; безалкохолни напитки; продукти от месо; брашно; хляб, хлебни и и сладкарски изделия; обработка на тютюн, фуражи; опаковки за храни;
 • лека промишленост: производство на мъжка и дамска конфекция; облекла от кожи; мебели и обувки;
 • машиностроене: производство на хидравлични елементи и системи; прикачен инвентар за селскостопански машини; металокерамични изделия; възли и агрегати за машин; каучукови и пластмасови изделия;
 • строителство: строителство на жилищни и производствени сгради и съоръжения, проектиране, гражданско и промишлено строителство.

Процесите на преструктуриране на икономиката, съпроводени с масови съкращения и пренасочване на активната работна сила затихват. Паралелно с това се забелязва овладяване или увеличаване на заетостта в отделни отрасли и дейности, което е свързано с икономическа активност и с успешно прилагане на програми, насърчаващи наемането на работна сила. Нивото на безработица в Ямбол е около средното за страната.

Пет фирми от община Ямбол имат предмет на дейност, свързан с добивната промишленост. Фирмите в сектора извършват основно добив на инертни материали, мрамор и гранит.. В сектора през 2008 година са реализирани нетнри приподи от продажби в размер на 7506 хил.лв. Произведената продукция възлиза на 7343 хил.лв. Заетите в добивната промишеленост лица перз 2008 година са били 130 души.

В сектор "Преработваща промишленост" по данни за 2008 година дейност развиват 405 фирми. Нетните приходи от продажби са на обща стойност 364 6410 хил.лв., което представлява 28,9 % от общо реализираните в общината нетни приходи от продажби. В производствата са били заети 8732 души - 37 % от общия брой на заетите лица в община Ямбол. Всичко това нарежда сектора сред водещите в общинската икономика.

Развитието на подсектор "Производство на хранителни продукти и напитки" има важно значение за икономическото развитие на Ямбол. Тези производства оказват и балансиращо въздействие върху половата структура на заетостта в града с предимственото си ангажиране на женска работна сила. Хранително-вкусовата промишленост /ХВП/ има една съществена специфика, която я отличава от останалите. В голямата си част производствените фирми предлагат завършен продукт на крайните потребители, т.е. за да формират достатъчна конкурентно способност за дълго време те трябва да притежават силни мениджърски, организаторски, технически и маркетингови умения, които да подържат продукта им дълго време печеливш и устойчив на пазара.

В подсектор "Производство на хранителни продукти и напитки" през 2008 година дейност са развивали 85 фирми. Нетните приходи от продажжби възлизат на 197 054 хил.лв. Наетите лица са 1868 души. Сред водещите фирми се очертават : "Винпром Ямбол" ЕАД, "Ефеб" ООД, "Карил и Таня" ООД, "Месокомбинат- Бай Течо" ООД, "Папак олио" АД, "Унибел" АД, "Петтас България" АД, "Сатко" ООД, "Слънчо 99" ЕООД, "Ямбол храб" ООД.

Принципно подсекторът страда от силна нелоялна конкуренция на местния пазар. ХВП е секторът, претърпя най-съществени сътресения при присъединяването на България към Европейския съюз. Въвеждането на НААСР стандартите /Hazard Analys's and Critical Control Points system - Система за анализ на риска и контрол на ключови показатели/, както и серия други ангажименти, свързани с повишаване безопасността на храните, затрудниха финансово сектора. Съществуващите програм в подкрепа на ХВП и възможностите за финансране по тях не елиминират финансовите тежести, които предприятията поемат зада отговорят на високите изисквания, свързани с качеството и безопасността на храните на българския пазар като част от единния вътрешен пазар на ЕС. Пред производителите стои и предизвикателството да отговорят на засилената конкуренция на стоки от ЕС в България ще се увеличи, при много по-слаб конкурентен натиск на българските стоки на пазара на ЕС.

Основните проблеми пред развитието на фирмите не са на общинско ниво. Поради това, че секторът е с много високо ниво на регулация от държавата, бизнесът на много предприятия зависи от нивото на компетентност на администрацията, при въвеждането и прилагането на нормативните регулации, както на нашето законодателство, така и на ЕС. Това поставя конкурентноспособността на сектора под силната зависимост на серия политически решения в рамките на ЕС. Държавите членки на ЕС прилагат всякакви методи за увеличаване на конкурентноспособността на техните национални стоки на общия пазар на ЕС и едновременно с това се стремят да предпазят своите пазари от конкурентния натиск на стоки от ЕС.

Общинската и бизнес инфраструктура не оказват съществено влияние върху конкурентноспособността на отрасъла /ХВП/ като цяло.

Състоянието на отрасли като селското стопанство определя в най-голяма степен и състоянието на хранително-вкусовата промишленост, тъй като тя черпи суровини от него. Силно стимулиращо въздействие на регионалните предприятия от този отрасъл може да окаже динамичното и успешно развитие на отрасли като туризъм, хотелиерство и търговия.

Основното предизвикателство пред леката промишленост в средно-срочен план е нарастването на производителността. Конкурентният натиск на европейския пазар /където е основната част от износа на сектора/ от година на година става все по-силен. Освен това общото нарастване на средната работна заплата в страната може да предизвика процеси на отлив от работна сила от сектора. Единственото противодействие е ускоряване на увеличаването на производителността с темпове, които изпреварват конкурентния натиск и темпа на нарастване на средните заплати.

Мнозинството от фирмите работят като изпълнители на поръчки /ишлеме/ и са силно зависими от цената на труда и производителността, която могат да постигнат. Иначе казано те могат да останат на пазара само до толкова, колкото им позволява постигнатата производителност. Освен това основният пазар на продукцията им /ЕС/ към момента стагнира и възложителите на поръчки засилено търсят все по-ниска цена за единица продукт. Китай, Турция, а вече Сърбия, Румъния и Украйна са държавите, където възложителите местят поръчките и които също имат потенциал за конкуриране в тази ниша.

По-неконкурентноспособните фирми, засега само като индикации, започват да обмислят изтегляне на вложенията си в отрасъла и инвестирането им в други активи и други отрасли. Вероятно този процес ще се засили и до 5-10 години работещите в отрасъла /лека промишленост/ ще намалеят между 30-50 %. Дори възстановяването на растежа в ЕС трудно би преустановил тази тенденция.

Стратегиите за оцеляване и растеж на фирмите в Ямбол, които имат капацитет и способност да останат по-дълго са следните:

 • Повишаване на производителността на труда чрез организация и нови технологични машини;
 • Универсализиране на способностите за производство на малки и разнообразни серии облекла;
 • Изграждане на собствена продукция и марка.

Състоянието на човешкия капитал, казано най-общо, е един от най-сериозните проблеми на отрасъла. През годините по-неконкурентноспособните фирми на база на силно сивеещите отношения с персонала си последователно изграждиха негативен имидж на отрасъла като място за адекватна трудова реализация. В тези фирми имаше голямо текучество и серия от неуредени трудови взаимоотношения. Те бяха и първите, които в следствие на конкурентния натиск на Китай и други страни напуснаха сектора. Проблемът е в това, че по-голямата част освободените от тях човешки ресурси не се се насочат към оставащите по-производителни фирми в отрасъла, които можеше да разкрие още работни места. Това е и основният проблем при набирането на персонал. Квалификацията на персонала не е особена пречка пред развитието на бизнеса. Основна пречка е мотивацията, взискателността към собствената работа и трудовата дисциплина.

В подсекторите "Производство на текстил и изделия от текстил" и "Производство на облекло" през 2008 година в община Ямбол дейност са осъществявали 66 фирми. Нетните им приходи от продажби са в размер на 16 230 хил. лв. , а броят на заетите лица е 1108 души. Сред водещите фирми са: "Миролио" АД, "Дебитекс" ООД , "Дейзи Трейдинг" ЕООД, "Йоватекс" АД, "Кабиле" ЕООД, "Котонс индустри България" АД, "Медичи -Тодорови сие" СД , "Приматекс" ООД, "Тонзос95" АД, "Яша-П" ЕООД, ТПКИ "Недялко Царев".

Бизнес средата, общинската физическа и бизнес инфраструктура не влияят пряко и непосредствено на конкурентноспособността на отрасъла /лека промишленост/, но имат важно значение за привличането на нови инвеститори в този сектор. През 2007 година в текстилна фабрика на италианската фирма "Миролио" са инвестирани 73,7 млн. лева. Фабриката е една от най-големите в Европа по своето естество и производство

Тъй като основният компонент на себестойността на продукцията е трудът, единственият шок, който може да причини сериозни промени в отрасъла за в бъдеще е евентуално силно повишаване на средните работни заплати в България. По отношение на единния европейски пазар , фирмите са съобразили своята технологична и качествена политика с нормативната база и покриването на евростандартите.

През последните години машиностроенето беше силно засегнато от промените.Пазарът наложи обновяване на производството и продукцията. В Ямбол се привлякоха нови инвеститори в този сектор, като най-значим дял има инвестицията на японския концерн "Язаки",държащ 35 % от международния пазар за автомобилно кабелно оборудване. Към края на 2009 година на 50 декара в индустриалната зона на Ямбол в цехове, складове и оборудване "Язаки" са инвестирали над 30 млн. евро.

В подсекторите "Производство на метални изделия" и "Производство на машини и оборудване" през 2008 година дейност развиват 70 фирми. Нетните приходи от прадажби вълзизат на 69 601 хил.лв, а броят на заетите лица е 1699 души. Сред водещите фирми са "Язаки", "АС-инженеринг" ЕООД, "Калибровани стомани" АД, "Промишлена енергетика " АД, ХЕС АД, "Хидросистем" ЕООД, "Калеопа" ЕООД, "Синтер -М" АД.

През 2008 година 28 фирми в община Ямбол са спецализирани в производство на мебели. Подсекторът формира нетни приходи от продажби в размер на 15 186 хил.лв. Заетите в мебелното производство са 529 души. Водещи фирма са : "Виденов груп" ООД, "Доряна" ООД, Ретроуют Аксага" ЕООД, "Хегра Д" ЕООД, "Кан -Учтехспорт -България" ООД.

В секторите "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" и "Доставяне на води;канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване" през 2008 година работят 10 предприятия. Реализираните нетнти приходи от продажби са в размер на 19 827 хил.лв., а произведената продукция е на стойност 15 593 хил.лв. Обо в секторите през 2008 година са заети 535 души.

Развитието на сектора "Строителство" е верен индикатор за състоянието на икономиката на страната и в частност на град Ямбол. Световната практика е доказала, че подемът на стопанството след криза започва от строителството, както и че строителствот е сред първите отрасли, които поемат ударите на кризата, както и с случи през последните 2 години в резултата на появилата през 2009 и продължаваща и до днес финансово-икономическа криза, обхванали и европейското икономическо пространство. След няколко години на възход, свързани с динамиката на пазара на недвижими имоти, растящите цени, ипотечното кредитиране на граждани и повишаването на търсене на жилищни площи, строителния отрасъл в Ямбол претърпя рязък спад. Шанс пред отрасъла в следващите години са големите инфраструктурни проекти в региона, финансирани от държавата и общината по линия на европейските фондове. Положителен момент е, че през последните години няколко големи, конкурентносособни ямболски фирми успяха да наложат имената си и по този начин да дадат известна гаранция на инвеститорите за качеството на извършваното от тях строителство. Водещи фирми са : "Диана Комерс -1" ЕООД, "Инджов -19" ЕООД, "Инком ПВ" ООД, "Минна компания -Петров" АД, "Суперстрой инженеринг" ЕООД, "Технострой инженеринг-99 АД, " Полисстрой" ЕООД , "ПСФ Мостинженеринг" АД.

През 2008 година в община Ямбол 207 фирми от сектор "Строителство" генерират нетни приходи от продажби 181 887 хил.лв, при 137 636 хил. лв. през 2007 година. Налице е ръст от 32 %. В отрасъла са били заети 3132 души, което е 14 % от всички заети в община Ямбол. За съжаление през последните две години ( 2009 и 2010) тези показатели блежат сериозен спад.

По отношение на физическата и бизнес инфраструктура на общината съществуват сериозни резерви за развитие. Общината притежава преки лостове за влияние върху физическата инфраструктура, както административно така и финансово. След присъединяването на България към ЕС в резултат на възможностите за финасиране по оперативните програми са реализирани на общинско ниво голям брой инфраструктурни обекти. Общинският бюджет също е със сериозен принос в това отношение през последните няколко години.

Като цяло отрасъл "Строителство" и за напред ще има важни функции в градската икономика.

Икономическите приоритети за развитие индустрията и строителството в икономиката на общината са свързани с:

 • Насърчаване развитието на интелектуални и високотехнологични производства;
 • Стимулиране на частния бизнес и ориентирането му към развитие на жизненоспособни и високо-адаптивни малки и средни предприятия чрез съхраняване на жизнени традиционни промишлени отрасли и развитие на алтернативни производства;
 • Развитие на перспективни регионални клъстери;
 • Подпомагане преструктурирането на бизнес инфраструктурата;
 • Създаванe на необходимите пространствени предпоставки чрез осигуряване на нови устроени производствени терени.

Секторът "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" е добре развит на територията на община Ямбол.

През 2008 година в общината търговия са извършвали 1479 фирми, или 45,3% от всички предприятия в община Ямбол. От търговска дейност са реализирани нетни приходи от продажби в размер на 562 060 хил.лв., което представлява 44,5 % от общите неттни приходи от продажби на всички нефинасови предприятия в община Ямбол. Общият брой на заетите лица е 5282 души, което е 23,5 от всички заети в община Ямбол.

През 2008 в община Ямбол има общо 172 търговски обекта, което представлява 72,5 % от всички търговски обекти в област Ямбол. От общия брой търговски обекти 1385 са магазини и павилиови, о ткоито за хранителни стоки са 439 или 25% от всички търговски обекти в общината. За продажби на нехранителни стоки са 946 обекта, което е 54 % от общия брой на търговските обекти. Останалите обекти за продажби на дребно включват : 105 будки и сергии, 160 складове-магазини, 21 бензиностатции, 7 газстанции и 74 подвижни обекти за разносна и развозна търговия ( вкл. автомати за продажба на кафе и др). Спрямо 2007 година броят на търговските обекти за продажби на дребно в община Ямбол нараства с близо 400 броя ( 30%), като най-голямо увеличение бележат тези за нехранителни стоки и складовете -магазини.

Продажбите на едро и дребно, реализирани от стопанските субекти в отрасъл "Търговия" на община Ямбол възлизат на 708 127 хил.лв. От тях продажбите на дребно са на стойност 198 492 хил.лв. ( 31,7%), а на едро - на стойност 428 601 хил.лв (68,3%).

Друга форма на развитие на търговията е организирането на ежегодни панаири и изложения от регионален мащаб, като "Произведено и предлагано в Ямбол", "Произведено в България".

В сектор "Транспорт и складиране" в община Ямбол през 2008 година работят 189 фирми. Общите им нетни приходи от продажби са в размер на 44 977 хил.лв., като първите десет фирми в сектора реализират 26 055 хил.лв). Фирмите са специализирани основно в два вида транспорт :Товарен автомобилен транспорт и Сухопътен пътнически транспорт по разписание. Общо в сектора са заети 649 души. След водещите фирми в сектора са "Акцент" ООД, "Боби-транс 2001" ЕООД, "Валекс компания" ООД, "Валерос" ЕООД, "Димитрис транс% ЕООД, "Дичони" ЕООД.

През периода 2007 -2010 година настъпиха съществени промени в сектора "Хотериество и ресторантьорство". Появиха се нови хотели и заведения за хранене и развлечения. През 2008 годна в сектора работят 209 фирми. Общите им нетни приходи от продажби са в размер на 16 295 хил.лв, а броят на заетите лица е 953 души. Водещи фирми са "Трафик Комерс"ООД, "ЕТ "Емил Иванов", "Профит АД", "Синдбад" ЕООД, "Тунджа турист- 2004" АД, ЕГ "Дана-Даниеа Тончева" , "Лабиринт -5" ЕООД.

Община Ямбол има условия за развитие на туризъм, което се обуславя от редица благоприятни предпоставки. Водещите сред тях са богатото културно-историческо наследство, туристически обекти като Безистена, Ески джамия, Църква "Свети Георги" с уникалния иконостас, Исторически музей, Художествена галерия, Етнографския комплекс, международни фестивали, изложение, близостта до местни исторически забележителности и до морските курорти. Реализацията на трансгранични инфраструктурни проекти и на проектите за трансгранично сътрудничество ще разкрият нови възможности за интензивно развитие на меж-дународния туризъм в общината. Разработeната Стратегия и маркетинговата програма за културен туризъм предвижда Ямбол да се превърне в предпочитана от български и чуждестранни туристи привлекателна и модерна целогодишна туристическа дестинация за културен туризъм със специфичен облик и характерна идентичност. Набелязаните стратегически цели формулират развитието на туризма в няколко насоки: културно - познавателен, фестивален, зелен туризъм. Възраждането с помощта на средства от европейските фондове на емблематични сгради за града като "Безистена", Етнографския комплекс и др. и оформянето им в средище на духовността, придаването на значимост на културните събития в Ямбол и превръщането на Ямбол в дестинация за културно- исторически туризъм. Ямбол разполага с добре развита спортна база, която създава условия за активното организиране на национални и международни състезания, за привличането на тренировъчни лагери на чуждестранни отбори. Обобщено, проблемите в сектора на туризма все още се се свеждат до липса на практика, умения и интерес за активно използване на богатия потенциал на общината за развитие на туризма като важен елемент на общото развитие. Вътрешният и международният туризъм и съпътстващата го туристическа индустрия в редица от своите направления имат зна-чителен потенциал за развитие в Община Ямбол.