Република България
Община Ямбол

Вие сте тук: Начало » Основни дейности » ОВОС Еко 1

Екология

Заповед за определяне на границите на районите на територията на Община Ямбол, включени в системата на организирано поддържане на чистотата, в които през 2021 г. ще се предоставят услуги по събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

   Процедури в процеса на оценка  въздействието върху околната среда

   Процедури по издаване на разрешителни по Закона за водите

 

"Програма за опазване на околната среда на Община Ямбол за периода 2021-2028 г.“

„Програма за управление на отпадъците на Община Ямбол за периода 2021 – 2028г.“

Програма за намаляване на нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол с План за действие за периода 2020-2025 г

Обявление относно изготвяне на Програма за опазване на околната среда на Община Ямбол. 

Обявление относно изготвяне на Програма за управление на отпадъците на Община Ямбол.

Анализ на извършения мониторинг на атмосферния въздух през 2015г. в РЗИ град Ямбол.

"Зелен телефон" на Община Ямбол за жалби и предложения, касаещи околната среда

Качество на атмосферния въздух 

Заповед за определяне на границите на районите на територията на Община Ямбол, включени в системата на организирано поддържане на чистотата, в които през 2020 г. ще се предоставят услуги по събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

Обявление относно определяне на границите на районите на територията на Община Ямбол, включени в системата на организирано поддържане на чистотата, в които през 2020 г. ще се предоставят услуги по събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

Обществен достъп до заявление за издаване на комплексно разрешително на "Верея - Хим" ООД.

Заповед за определяне на границите на районите, включени в организираното поддържане на чистотата, в които през 2019 г. ще се предоставят услуги по събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане чистота на териториите за обществено ползване.

Заповед на кмета на Община Ямбол за определяне на границите на районите на територията на община Ямбол, включени в системата на организирано поддържане на чистотата, в които през 2019 г. ще се предоставят услуги по събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци в депо.

Изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.

График на сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци за периода 01-31.07.2020 г. на територията на Община Ямбол. 

Програма за намаляване на нивата на ФПЧ-10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол за периода 2016-2018 г. (Актуализация) Приета на XIV заседание на ОбС-Ямбол от 29.11.2016

Заповед за определяне на границите на районите, включени в организираното поддържане на чистотата, в които през 2017 г. ще се предоставят услуги по събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане чистота на териториите за обществено ползване.

График за разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори на територията на Община Ямбол за 2016г.

График за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване на територията на Община Ямбол за 2016г. 

График за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване на територията на Община Ямбол за 2015г.

График за разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори на територията на Община Ямбол за 2015г.

Информация за местонахождението на площадките за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинства