Република България
Община Ямбол

Вие сте тук: Начало » Основни дейности » Програми и проекти

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

 

Проект „Ремонт и модернизация на Младежки културен център“

Проект "Ремонт на Музей на бойната слава"

Проект „Ремонт и модернизация на Регионален Исторически музей гр. Ямбол"

Проект "Ремонт и модернизация на Художествена галерия „Жорж Папазов" гр. Ямбол"

Проект "Създаване на Кризисен център“

Проект "Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на Община Ямбол - втори етап" 

Проект "Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на община Ямбол"

Проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ямбол"

Проект "Осигуряване функционирането на областен информационен център - Ямбол през периода 2019 - 2021 г."

Проект "Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол"

Проект "Ямбол и Одрин - два града на Тунджа" ("Yambol and Edirne - Two cities on Tundzha")

Проект "Устойчиво и интегрирано развитие на образователната инфраструктура на община Ямбол"

Проект "Комплексни мерки за обновяване на Професионална гимназия по земеделие "Христо Ботев" град Ямбол"

Проект "Техническа помощ за изпълнение на Инвестиционна програма на град Ямбол"

Проект "Осигуряване функционирането на областен информационен център - Ямбол"

Проект "Изграждане на капацитет за ефективно управление и повишаване компетентността на служителите в общинска администрация Ямбол"

Проект „Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол”. Презентация.

Проект "Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез предоставяне на социални услуги от резидентен тип в община Ямбол"

Проект "Изграждане и функциониране на областен информационен център"

Проект: „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол”.

Проект "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол – Първа фаза”

Проект "Подобряване на ефективността на общинска администрация Ямбол за ефективно изпълнение на функциите й"

Проект "Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики в Община Ямбол"

Проект "Повишаване на капацитета на служителите в общинска администрация Ямбол"

Проект „Подготовка на инвестиционни проекти за обекти в община Ямбол - в подкрепа за следващия програмен период”

Проект „Тонзос – Магията на Тунджа” – маркетинг на туристическата дестинация „Тунджа – Ямбол – Стралджа – Болярово”

Проект "Грижа и подкрепа у дома"

Проект "Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол". Документи.

Проект "Енергийно - ефективни дейности в общинската образователна структура на община Ямбол"

Проект "Интегриран план за градско възстановяване и развитие на община Ямбол". Презентация

Проект "Подкрепа за деинституционализация чрез изграждане на социална инфраструктура за деца и младежи в риск в град Ямбол". Снимки.

Проект "Услуги за социално включване на хора с увреждания и самотно живеещи в Община Ямбол". Снимки

Проект "Социално включване на деца и младежи чрез предоставяне на алтернативни услуги"

Проект "Техническа помощ за създаване на система за интегрирано управление на отпадъците в регион Ямбол (общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа)"

Проект „Долината на Тунджа – палитра от цветове, музика и танци”. Снимки

Проект "Комплексни мерки за предотвратяване на наводненията в община Ямбол"

Проект "Общностен център - Ямбол, за интегрирано предоставяне на социални услуги за деца и семейства в риск"

Проект „Интегриран проект за устойчиво подобряване на градската среда и зоните за отдих в Община Ямбол”. Снимки.

Проект „Ремонт, оборудване и обновяване на Комплексен център за социални услуги в град Ямбол за осигуряване на устойчиво градско развитие и социално включване”. Снимки.

Проекти, финансирани от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и МОСВ. Снимки.

 Проект "Равни възможности и независим живот чрез услугата Социален асистент" Снимки.

Проект "Пътуване през богатото културно многообразие на трансграничния регион Ямбол - Одрин". Снимки. Културен календар. Каталог с културно наследство. Стратегия за културно сътрудничество. Флаер за проекта 1. Флаер за проекта 2.

Проект "В моя нов дом" Снимки

Проект "Градски мерки за устойчиво жилищно строителство" - CASH

Проект „Разработване и внедряване на интегрирана общинска Географска Информационна Система за Община Ямбол”

Проект "Иновативни и отговорни туристически територии" - IART Territories

Проект "Община Ямбол - Усъвършенстване на административното обслужване"

Проект "Предоставяне на възможности за придобиване на житейски умения за самостоятелен живот в Малък групов дом"

Справка за проектите на Община Ямбол. Списък проекти 

Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ямбол

„РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МЛАДЕЖКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР“