Република България
Община Ямбол

Вие сте тук: Начало » Услуги

Услуги

ХАРТА НА КЛИЕНТА

 

Във връзка с изменението и допълнението на Административнопроцесуалния кодекс и създадената обща нормативна рамка на комплексно административно обслужване, Община Ямбол уведомява всички заявители на административни услуги, че считано от 25.03.2015 г.:

* Не се изисква представянето на  документи, издавани от община Ямбол за услуги, предоставяни от общината.

* Община Ямбол извършва служебна проверка в достъпните й регистри и не изисква да се прилагат документи, до които има достъп по служебен път.

* Административните услуги, за които изрично няма изискване с нормативен акт да се заявяват със заявление по образец, могат да бъдат заявени устно след попълване на ПРОТОКОЛ за устно заявяване на услуга.

* Комплексните административни услуги, за които изрично няма изискване с нормативен акт да се заявяват лично, могат да бъдат заявявани чрез лицензиран пощенски оператор.

* Получаването на резултата от административните услуги може да става чрез лицензиран пощенски оператор за сметка на заявителя.

* При декларирано желание от заявителя, индивидуалните административни актове по заявени административни услуги, могат да бъдат изпратени по електронен път, подписани с електронен подпис.

* Община Ямбол приема заявления за административни услуги, извършвани от други административни органи, когато същите са заявили и допуснали тази възможност.