Република България
Община Ямбол

Вие сте тук: Начало » Услуги » Гражданско състояние

 

ХАРТА НА КЛИЕНТА
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ  ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ И ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ

 Таксите се заплащат при заявяване на услугата. Изпълнението се извършва от отдел "РГС".


1. Издаване на удостоверение за раждане - оригинал
2. Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
3. Съставяне акт за раждане на лице, родено в Р. България
4. Пресъставяне на акт за раждане на български гражданин, роден в чужбина
5. Припознаване на дете
6. Възстановяване и промяна име по чл.19а от ЗГР
7. Сключване на граждански брак и издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал
8. Пресъставяне на акт за сключен граждански брак в чужбина
9. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат
10. Съставяне на акт за смърт и издаване на препис-извлечение от акт – за първи път
11. Пресъставяне на акт за смърт на български гражданин, починал в чужбина
12. Издаване на препис-извлечение от акта за смърт за втори и следващ път
13. Промяна в актове по гражданско състояние, извършена по съдебен или административен ред
14. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние /акт за раждане, акт за смърт/
15. Издаване на удостоверение за наследници
16. Издаване на удостоверение за семейно положение
17. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
18. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
19. Издаване на удостоверение за родените от майката деца
20. Издаване на удостоверение за правно ограничение
21. Удостоверение за вписване в регистъра на населението в т.ч. на чужденец с постоянно пребиваване или бежанец и на лице без гражданство
22. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
23. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
24. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
25. Приложение № 1А към чл.6, ал.2
26. Регистрация на заявление за постоянен адрес и издаване удостоверение за постоянен адрес /при промяна на постоянен адрес/
27
. Издаване на удостоверение за постоянен адрес
28. Издаване удостоверение за промени на постоянен адрес
29. Регистрация на адресна карта и издаване на удостоверение за настоящ адрес
30. Издаване на удостоверение за настоящ адрес
31. Издаване удостоверение за промени на настоящ адрес
32. Издаване на удостоверение за верен ЕГН
33. Издаване на удостоверение по чл.42 от Административно процесуалния кодекс
34. Заверка на документи по гражданско състояние и други документи за чужбина
35. Издаване на преписи или заверка на ксерокопие от документи по гражданско състояние
36. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина – общи изисквания
37. Приемане и комплектоване на документи за установяване наличие на българско гражданство
38. Преписка за установяване на самоличност
39. Заявяване на административни услуги по гражданско състояние, чрез общината до други общини
40. За всички други видове заявени удостоверения извън гореизброените  

41. Издаване на родословно дърво

   

 

Съобщение относно - Регламент (ЕС) 2016/1191 на европейския парламент и на съвета от 6 юли 2016 година за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012.