Република България
Община Ямбол

Вие сте тук: Начало » Услуги » Устройство на територията и строителството

 

ХАРТА НА КЛИЕНТА

Устройство на територията и строителството


НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ1. Издаване на скица от действащ регулационен план или по стар обезсилен кадастрален план
2. Издаване на скица с изчертан подземен кадастър
3. Издаване на скица с указан начин на застрояване - виза за проектиране
4. Презаверяване на скица
5. Издаване на заверено копие по стари, обезсилени регулационни планове и преписки, разписни листи
6. Издаване на заверено копие от действащ регулационен план
7. Издаване на заверено копие от техническия архив
8. Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториалното и селищно устройство
9. Издаване на удостоверение за определяне на нов административен адрес
10. Издаване на удостоверение за идентичност на УПИ
11. Издаване на удостоверение за търпим строеж
12. Допускане /разрешаване/ на изработване на ПУП /по чл.134, чл.124, чл.124А, чл.113, чл.150 и др. от ЗУТ/
13. Разглеждане на ОЕСУТ и одобряване на ПУП
14. Разглеждане на ОЕСУТ и одобряване на ПУП, когато е част от комплексен проект за инвестиционна инициатива
15. Издаване на разрешение за строеж

16. Издаване на разрешение за строеж в земеделски земи или горски фонд, без промяна на предназначението
17. Издаване на разрешение за строеж, когато е част от комплексен  проект за инвестиционна инициатива
18. Заверка /презаверяване/ разрешение за строеж
19. Издаване заповед за смяна титуляра в разрешение за строеж
20. Приемане и заверяване на екзекутивна документация
21. Издаване на удостоверение по чл.54А от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ за нанасяне на графична информация на ППС (подземни проводи и съоръжения) по данни на изпълнителя и други в специализирана карта
22. Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж
23. Заверка на протокол при определяне на строителна линия и ниво на строеж и откриване на строителна площадка
24. Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен на място по отношение на застрояването
25. Представяне и вписване в регистър на технически паспорт на обект /сграда и др./
26
Разглеждане и одобряване на идейни инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
27. Разглеждане и одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж с доклад за оценка за съответствие
28. Разглеждане и одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж с приемане от общински експертен съвет по устройство на територията
29. Издаване на разрешение за изменение на одобрен инвестиционен проект, промяна по време на строителството
30. Одобряване и съгласуване на инвестиционни проекти за конструктивни елементи (подпорни стени и др.)
31. Одобряване и заверка на проекти за поставяне на преместваеми съоръжения по чл.56 и чл.67 от ЗУТ в частен имот
32. Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация /УВЕ/ на видовете строежи от IV и V категория
33. Разглеждане и съгласуване на предварителен проект, във връзка с отстъпване право на строеж и делба по чл. 202 и чл. 203 от ЗУТ

34. Извадка от цифров модел съдържащ кадастър, регулация и подземен кадастър

 

 

БАНКОВА СМЕТКА ЗА ТАКСИ - ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

Банкова сметка:  BG 13 SOMB 9130 84 24420344

Код за вид плащане:  44 80 01

Банка:  Общинска банка АД, ФЦ - Ямбол

SWIFT BIC код:  SOMBBGSF