Република България
Община Ямбол

Вие сте тук: Начало » Патронажна грижа

       

          ПРОЕКТ: BG05M9OP001-2.040-0108-C01

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ямбол“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд

Приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“

Процедура:  BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2

 

Патронажната грижа представлява индивидуализирана подкрепа за хора с увреждания и възрастни хора чрез предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, до 2 часа на ден - ежедневно или периодично, според потребностите, от специализиран екип от здравни специалисти и специалисти по социални дейности (домашни санитари).

Предоставянето на услугите е за период от 12 месеца, считано от 01.11.2019 г.

Цел на проекта

Основната цел на проектното предложение е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора в Община Ямбол, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ материален и кадрови капацитет за предоставянето им.

Специфична цел на проектното предложение е да се изгради модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, включително с хронични заболявания и трайни увреждания с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове.

Целева група

В рамките на проекта ще се предоставят мобилни интегрирани здравно-социални услуги на 100 лица от следните целеви групи:

- Хора над 65 г. (навършили 66 г.) с ограничения или невъзможност за самообслужване;

- Лица с валидно експертно решение на ТЕЛК;

- Лица с хронични заболявания, нуждаещи се от дългосрочно наблюдение и здравни грижи;

- Лица след оперативна интервенция и след хоспитализация, нуждаещи се от краткосрочно наблюдение и здравни грижи и техните семейства;

- Самотно живеещи тежко болни лица.

Отчитайки специфичните потребности на всеки потребител, проектът предлага адекватни мерки и дейности за подкрепа в домашна среда чрез предоставяне на мобилна патронажна грижа.


Бенефициент: Община Ямбол

Стойност на проекта: 274 244.00 лева           

 Продължителност на проекта: 16 месеца (от 01.07.2019 г. до 31.10.2020 г.)

Обявление и заявление за набиране на персонал за изпълнение на дейностите по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Ямбол”

Община Ямбол обявява процедура по набиране и подбор на потребители за ползване на почасови здравно-социални услуги в домашна среда по проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Ямбол".

Кандидати допуснати до интервю за работа по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ямбол“

Община Ямбол обявява набиране на персонал за изпълнение на дейностите по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Ямбол” 

Община Ямбол обявява процедура по набиране и подбор на потребители за ползване на почасови здравно-социални услуги в домашна среда по проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Ямбол".

Класиране на кандидатите за работа по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ямбол“