Република България
Община Ямбол

Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: „Извършване на консултантски услуги за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обекти, собственост на Община Ямбол по три обособени позиции”

„Извършване на консултантски услуги за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обекти, собственост на Община Ямбол по три обособени позиции”

затворена 00339-2020-0008/2020-06-11 Публикувал: Мария Караиванова
„Извършване на консултантски услуги за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обекти, собственост на Община Ямбол по три обособени позиции” Обособена позиция № 1: „Упражняване на строителен надзор на „Изграждане на паркинг и благоустрояване в кв.61 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ гр.Ямбол – междублоково пространство на север от ул. „Каранова” Обособена позиция № 2: „Упражняване на строителен надзор на обект „Изграждане, основен ремонт и реконструкция на външно изкуствено осветление на пътища, улици и тротоари на територията на община Ямбол“ Обособена позиция № 3: „Упражняване на строителен надзор на обект „Проектиране и изграждане на напорна водопроводна връзка и кабелно захранване между сондажни кладенци“ На основание и при спазване на нормативните ограничения на чл. 21, ал. 6 от ЗОП, част от поръчката, а именно Обособена позиция №1 се възлага по реда валиден за индивидуалната й стойност – по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП чрез директно възлагане. Мотиви: стойността на тази обособена позиция е в размер общо на 2000 лв. без ДДС, която стойност не надвишава заложения в чл. 21, ал. 6 от ЗОП праг от 156 464 лв. за услуги и общо не надхвърлят 20 % от общата стойност на поръчката, възлизаща на 10 100 /десет хиляди и сто/ лв. без ДДС, като в същото време определя реда за самостоятелното й възлагане: по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП чрез директно възлагане.

Файлове към обществената поръчка

 
Дата на публикуване: 11.06.2020 г.
 

Документация

PDF файл; 1.24 MB
Дата на публикуване: 11.06.2020 г,
 

Образци

DOCX файл; 116 KB
Дата на публикуване: 11.06.2020 г.
 
Дата на публикуване: 15.09.2020г.
 
Дата на публикуване: 21.10.2020 г.
 
Дата на публикуване: 29.10.2020г.
 
Дата на публикуване: 29.10.2020г.
 
Дата на публикуване: 29.10.2020г.
 
Дата на публикуване: 29.10.2020г.
 

Решение за отмяна

PDF файл; 447 KB
Дата на публикуване: 06.08.2021г.

Връзки към сайта на АОП